การรับนักเรียนเข้าศึกษา

ประกาศผลสอบเข้าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (Computer Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก เชิญผู้ปกครองประชุมพร้อมกัน ในเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนธรรมกาญจนาภิเษก ชั้น 2 อาคารเรือนธรรม